#
Terms & Conditions

Certificaat waarin wordt bevestigd dat dit document in overeenstemming is met de wet

Voorwaarden online winkel                                       . §1 Basisdefinities                                       . §2 Algemene bepalingen                                       §3 Voorwaarden voor dienstverlening

                                       §4 Voorwaarden overeenkomst

                                       §5 Uitvoering van orders

                                       §6 Levering
                                       §7 Betalingsmethoden
                                       §8 Garantie
                                       §9 Terugtrekking
                                       §10 Klachtenbehandelingsprocedure
                                       §11 Aansprakelijkheid


                                       §12 Buitengerechtelijke methoden voor de behandeling van klachten en de behandeling van vorderingen                                       . §13 Bepalingen inzake ondernemers


                                       §14 Slotbepalingen


                                       Inleiding

                                       Geachte Klant, deze Algemene Voorwaarden regelen de wijze van totstandkoming van verkoopovereenkomsten via bovengenoemde internetsite, geven de regels voor de uitvoering van deze overeenkomsten, met inbegrip van de levering, rechten en plichten voortvloeiend uit het toepasselijk recht, alsmede de procedure voor de herroeping van de overeenkomst, en de behandeling van klachten. Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit de volgende vier hoofdonderdelen:

                                       1. § 1 tot en met 3 bevatten algemene regels binnen deze Algemene Voorwaarden;

                                       2. § 4 tot en met 7 bevatten de beschrijving van het proces voor de verwerving van goederen en diensten;

                                       3. § 8 tot en met 12 bevatten de voorschriften met betrekking tot het gebrekkig bevinden van goederen/diensten en het recht om de overeenkomst te herroepen;

                                        <>
                                       4. § 13 tot en met 14 bevatten de resterende verordeningen.

                                       §1 Basisdefinities

                                       1. Online Winkel - https://easyparts.online/index.php

                                       2. Verkoper -  Aparts Group Brzezowski Ożóg Spólka Komandytowa NIP: 8831858913 KRS 0000984645  REGON 363005542

                                       3. Verkopersadres - Telkens wanneer in de Algemene Voorwaarden het adres van de Verkoper wordt vermeld, gaat het om de volgende gegevens:

                                       1. de zetel: ul Główna 34, 55-093 Bielawa,
                                       2. e-mailadres: info@easyparts.online, +48 721889998

                                       1. Klant - een natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid en, in gevallen als bepaald in de algemeen geldende wetgeving, ook een natuurlijke persoon met beperkte rechtsbevoegdheid, een rechtspersoon of een organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid die krachtens de wet rechtsbevoegdheid heeft verkregen en die een verkoopovereenkomst heeft gesloten of voornemens is te sluiten.
                                       2. Consument - art. 221 van het Burgerlijk Wetboek: een natuurlijke persoon die samen met de Verkoper een rechtshandeling verricht die geen rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
                                       3. Verkoopovereenkomst - een overeenkomst voor de verkoop van een product dat op de website van bovengenoemde Online shop is geplaatst en tussen de Klant en de Verkoper via de Online shop is of wordt gesloten.
                                       4. Goederen - een product, tastbare goederen die door de Klant via de Onlineshop zijn aangeschaft.
                                       5. Order - intentieverklaring van de Klant via de Online Shop, met vermelding van: het soort en de hoeveelheid Goederen die door de Online Shop worden aangeboden op het moment dat de bestelling wordt geplaatst, de betalingswijze, de wijze van levering van de Goederen, de plaats waar de Goederen worden overhandigd, en de gegevens van de Klant.
                                       6. Bestelformulier - een elektronische dienst, een formulier op een elektronisch opslagmedium dat beschikbaar is in de Online Shop en dat het plaatsen en uitvoeren van de Bestelling mogelijk maakt met functies zoals, onder andere, het toevoegen van Producten aan een elektronisch winkelmandje en het specificeren van de voorwaarden van de Verkoopovereenkomst, zoals de leverings- en betalingsmethode.
                                       7. Uitvoeringstijdstip van de bestelling - tijdstip waarop de door de klant van de Online Shop geplaatste bestelling door de Verkoper wordt voltooid, verpakt, verzegeld en verzonden om te worden geleverd in de door de klant gekozen leveringsvorm.
                                       8. Een werkdag - een dag van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële feestdagen.
                                       9. Wet op de consumentenrechten - de Wet op de consumentenrechten van 30 mei 2014 (Staatsblad van 2014, punt 827, zoals gewijzigd).

                                       §2 Algemene bepalingen

                                       1. De Verkoper verklaart dat hij alle vereiste regels voor de bescherming van de persoonsgegevens van Klanten in acht neemt, die onder meer zijn vastgelegd in de Wet op de bescherming van persoonsgegevens van 29 augustus 1997 (geconsolideerde tekst van het Staatsblad van 2015, punt 2135, zoals gewijzigd). De Klant geeft de Verkoper toestemming om persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan en te verwerken uitsluitend voor doeleinden die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de Dienst of de levering van in de Online Shop bestelde Goederen. Gedetailleerde voorwaarden voor het verzamelen, verwerken en beschermen van persoonsgegevens door de Verkoper staan vermeld in het "Privacybeleid" van de Online Shop.
                                       2. Bij het plaatsen van bestellingen in de webwinkel heeft de klant de mogelijkheid om de algemene voorwaarden te lezen en te accepteren de inhoud van dit document te aanvaarden door een selectievakje in het formulier aan te vinken. Het accepteren van de Algemene Voorwaarden is vereist voor het uitvoeren van de bestelling. Wij delen u mede dat het sluiten van de verkoopovereenkomst via internet en het aanvaarden van de algemene voorwaarden een betalingsverplichting inhoudt voor de bestelde goederen.
                                       3. Databeheerder gebruikt de juiste technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen die geschikt zijn voor de bedreigingen en de categorieën van gegevens die worden beschermd. Bovenal beschermt Data Administrator gegevens tegen het delen, verwijderen, verwerken, verliezen, wijzigen, beschadigen of breken door onbevoegden. Een gedetailleerde omvang van de bescherming is geregeld in overeenstemming met de vereisten van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens (veiligheidsbeleid, voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens, instructies voor het beheer van IT-systemen).
                                       4. Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, heeft het recht op:

                                       1. toezien op en controleren van de verwerking van persoonsgegevens, waarvoor de verkoper gegevens heeft verzameld van klanten van bovengenoemde winkel;
                                       2. verkrijg gedetailleerde informatie of een dergelijke gegevensverzameling bestaat en door de verkoper wordt bijgehouden;
                                       3. de gegevensbeheerder, zijn adres, zetel, naam, en, als de beheerder een natuurlijke persoon is, zijn voor- en achternaam, alsmede zijn adres van verblijf te bepalen;
                                       4. informatie verkrijgen over het doel, de omvang, de methode en het tijdstip van de verwerking van gegevens die in een dergelijke verzameling zijn opgenomen;
                                       5. verkrijg informatie in een algemeen begrepen vorm over de inhoud van dergelijke gegevens;
                                       6. de bron van gegevens over een dergelijk persoon achterhalen, tenzij de gegevensbeheerder verplicht is deze geheim te houden als vertrouwelijke informatie of beroepsgeheim;
                                       7. verzoek dat persoonsgegevens worden aangevuld, bijgewerkt, gecorrigeerd, tijdelijk opgeschort of verwijderd indien zij onvolledig, verouderd of onwaar zijn, of zijn verzameld op een wijze die in strijd is met de wet, of indien zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

                                       1. Uit hoofde van punt 6 heeft de klant het recht om de inhoud van de verwerkte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verzoeken om verwijdering ervan. De beheerder van de persoonsgegevens is verplicht de verwerking van de gegevens ter plaatse en onmiddellijk na melding van een dergelijk verzoek aan te vullen, bij te werken, te corrigeren, tijdelijk op te schorten of definitief stop te zetten, of de gegevens uit de verzameling te verwijderen, tenzij het verzoek betrekking heeft op persoonsgegevens die worden aangevuld, bijgewerkt of gecorrigeerd op de wijze die in afzonderlijke wettelijke bepalingen, waaronder de wet, is voorgeschreven.
                                       2. In het proces van het afronden van de bestelling, geeft de Klant zijn toestemming om persoonsgegevens te laten verzamelen en verwerken door de Verkoper, zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 29 augustus 1997 (Staatsblad 2014. 1182 geconsolideerde tekst). Gegevens kunnen alleen aan een andere entiteit worden verstrekt in een situatie die door de wet wordt vereist of die noodzakelijk is voor de uitvoering van de geplaatste bestelling.
                                       3. De Klant kan toestemming geven voor het ontvangen van elektronische marketing en commerciële informatie van de Verkoper, door zich aan te melden voor de NIEUWSBRIEF.
                                       4. De Klant die gebruik maakt van de diensten van de Verkoper via de Online Shop is verplicht deze Algemene Voorwaarden na te leven voor zover dit noodzakelijk is om de geplaatste bestelling uit te voeren en niet in strijd is met de toepasselijke wetgeving en de regels van sociaal gedrag.
                                       5. De verkoper van de online shop verklaart dat de in de online shop van de verkoper beschikbare en verkochte goederen nieuw, bruikbaar, veilig en vrij van fysieke of wettelijke gebreken zijn. De eigenschappen van de Goederen komen volledig overeen met die welke op de website van de Online Shop worden gepresenteerd en beschreven.
                                       6. De Verkoper voert de bestellingen uit op het grondgebied van Polen en de bestellingen die door de Consumenten in Europa worden geplaatst en ook, na voorafgaande vaststelling van de leveringsvoorwaarden, in andere landen.
                                       7. Alle goederen die in de Online Shop te koop worden aangeboden, zijn wettelijk op de Poolse markt geïntroduceerd, op een wijze die in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen. Informatie over de Goederen op de website van de Online Shop zijn een uitnodiging tot het sluiten van een overeenkomst zoals bedoeld in art. 71 van de wet van het Burgerlijk Wetboek van 23 april 1964.
                                       8. De prijzen van de producten/goederen/diensten worden op de website van de online shop in euro's weergegeven als brutoprijzen, inclusief BTW, douanerechten en andere wettelijk voorgeschreven elementen.
                                       9. CAUTION: De prijzen die op de website van de Online Shop worden vermeld, zijn exclusief de verzendkosten, die worden toegevoegd wanneer de Klant de wijze van levering van de bestelde Goederen kiest.

                                       §3 Voorwaarden voor het verlenen van diensten

                                       1. Deze Online Shop biedt elektronische diensten aan, en de voorwaarde voor het sluiten van de overeenkomst is, in de eerste plaats, het invullen van het online bestelformulier om de verkoopovereenkomst te sluiten. Het sluiten van de overeenkomst geschiedt op vrijwillige basis.
                                       2. Een dienstverleningsovereenkomst wordt elektronisch gesloten door de Klant van de online Shop in staat te stellen het bestelformulier in te vullen, de overeenkomst wordt gesloten voor de tijd bepaald op het moment dat de Klant begint met het invullen van het formulier, en wordt beëindigd op het moment dat de Klant stopt met het invullen van het formulier of op het moment dat de Klant een ingevuld formulier bij de Verkoper indient. Het proces van het invullen van het bestelformulier is zo georganiseerd dat elke Klant het formulier kan lezen alvorens een beslissing te nemen over het sluiten van de overeenkomst of het wijzigen ervan.
                                       3. De in punt 1 genoemde dienst wordt gratis verleend, maar er kan toegang tot internet voor nodig zijn.
                                       4. Elektronische bestellingen kunnen 24 uur per dag en 7 dagen per week worden geplaatst.
                                       5. Als de klant een aankoop afrondt, vinkt hij het juiste bestelvakje aan met de volgende optie "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez sklep moich danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia" ("Ik geef de winkel toestemming om mijn persoonsgegevens die in het bestelformulier zijn opgenomen te verwerken voor de doeleinden en binnen de reikwijdte die nodig zijn om de bestelling uit te voeren"), wat noodzakelijk is om de overeenkomst te sluiten. Het verstrekken van persoonsgegevens is noodzakelijk om een bestelling te kunnen plaatsen en het niet verstrekken van persoonsgegevens staat gelijk aan het afzien van het sluiten van de overeenkomst.
                                       6. Op grond van art. 8, lid 2, van de GDPR neemt de beheerder, rekening houdend met de beschikbare technologie, redelijke maatregelen om na te gaan of een persoon die het ouderlijk gezag uitoefent of de zorg heeft voor een kind (jonger dan 13 jaar), toestemming heeft gegeven of deze heeft goedgekeurd.
                                       7. De kosten voor de klant in verband met de toegang tot internet en gegevensoverdracht worden uitsluitend door de klant gemaakt overeenkomstig de prijslijst van de serviceprovider van de klant, met wie de klant een contract voor de levering van internetdiensten heeft gesloten.