EUR
NederlandsNederlands
0

Certificaat waarin wordt bevestigd dat dit document in overeenstemming is met de wet

Voorwaarden online winkel                                       . §1 Basisdefinities                                       . §2 Algemene bepalingen                                       §3 Voorwaarden voor dienstverlening

                                       §4 Voorwaarden overeenkomst

                                       §5 Uitvoering van orders

                                       §6 Levering
                                       §7 Betalingsmethoden
                                       §8 Garantie
                                       §9 Terugtrekking
                                       §10 Klachtenbehandelingsprocedure
                                       §11 Aansprakelijkheid


                                       §12 Buitengerechtelijke methoden voor de behandeling van klachten en de behandeling van vorderingen                                       . §13 Bepalingen inzake ondernemers


                                       §14 Slotbepalingen


                                       Inleiding

                                       Geachte Klant, deze Algemene Voorwaarden regelen de wijze van totstandkoming van verkoopovereenkomsten via bovengenoemde internetsite, geven de regels voor de uitvoering van deze overeenkomsten, met inbegrip van de levering, rechten en plichten voortvloeiend uit het toepasselijk recht, alsmede de procedure voor de herroeping van de overeenkomst, en de behandeling van klachten. Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit de volgende vier hoofdonderdelen:

                                       1. § 1 tot en met 3 bevatten algemene regels binnen deze Algemene Voorwaarden;

                                       2. § 4 tot en met 7 bevatten de beschrijving van het proces voor de verwerving van goederen en diensten;

                                       3. § 8 tot en met 12 bevatten de voorschriften met betrekking tot het gebrekkig bevinden van goederen/diensten en het recht om de overeenkomst te herroepen;

                                        <>
                                       4. § 13 tot en met 14 bevatten de resterende verordeningen.

                                       §1 Basisdefinities

                                       1. Online Winkel - https://easyparts.online/index.php

                                       2. Verkoper -  Aparts Group Brzezowski Ożóg Spólka Komandytowa NIP: 8831858913 KRS 0000984645  REGON 363005542

                                       3. Verkopersadres - Telkens wanneer in de Algemene Voorwaarden het adres van de Verkoper wordt vermeld, gaat het om de volgende gegevens:

                                       1. de zetel: ul Główna 34, 55-093 Bielawa,
                                       2. e-mailadres: info@easyparts.online, +48 721889998

                                       1. Klant - een natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid en, in gevallen als bepaald in de algemeen geldende wetgeving, ook een natuurlijke persoon met beperkte rechtsbevoegdheid, een rechtspersoon of een organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid die krachtens de wet rechtsbevoegdheid heeft verkregen en die een verkoopovereenkomst heeft gesloten of voornemens is te sluiten.
                                       2. Consument - art. 221 van het Burgerlijk Wetboek: een natuurlijke persoon die samen met de Verkoper een rechtshandeling verricht die geen rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
                                       3. Verkoopovereenkomst - een overeenkomst voor de verkoop van een product dat op de website van bovengenoemde Online shop is geplaatst en tussen de Klant en de Verkoper via de Online shop is of wordt gesloten.
                                       4. Goederen - een product, tastbare goederen die door de Klant via de Onlineshop zijn aangeschaft.
                                       5. Order - intentieverklaring van de Klant via de Online Shop, met vermelding van: het soort en de hoeveelheid Goederen die door de Online Shop worden aangeboden op het moment dat de bestelling wordt geplaatst, de betalingswijze, de wijze van levering van de Goederen, de plaats waar de Goederen worden overhandigd, en de gegevens van de Klant.
                                       6. Bestelformulier - een elektronische dienst, een formulier op een elektronisch opslagmedium dat beschikbaar is in de Online Shop en dat het plaatsen en uitvoeren van de Bestelling mogelijk maakt met functies zoals, onder andere, het toevoegen van Producten aan een elektronisch winkelmandje en het specificeren van de voorwaarden van de Verkoopovereenkomst, zoals de leverings- en betalingsmethode.
                                       7. Uitvoeringstijdstip van de bestelling - tijdstip waarop de door de klant van de Online Shop geplaatste bestelling door de Verkoper wordt voltooid, verpakt, verzegeld en verzonden om te worden geleverd in de door de klant gekozen leveringsvorm.
                                       8. Een werkdag - een dag van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële feestdagen.
                                       9. Wet op de consumentenrechten - de Wet op de consumentenrechten van 30 mei 2014 (Staatsblad van 2014, punt 827, zoals gewijzigd).

                                       §2 Algemene bepalingen

                                       1. De Verkoper verklaart dat hij alle vereiste regels voor de bescherming van de persoonsgegevens van Klanten in acht neemt, die onder meer zijn vastgelegd in de Wet op de bescherming van persoonsgegevens van 29 augustus 1997 (geconsolideerde tekst van het Staatsblad van 2015, punt 2135, zoals gewijzigd). De Klant geeft de Verkoper toestemming om persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan en te verwerken uitsluitend voor doeleinden die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de Dienst of de levering van in de Online Shop bestelde Goederen. Gedetailleerde voorwaarden voor het verzamelen, verwerken en beschermen van persoonsgegevens door de Verkoper staan vermeld in het "Privacybeleid" van de Online Shop.
                                       2. Bij het plaatsen van bestellingen in de webwinkel heeft de klant de mogelijkheid om de algemene voorwaarden te lezen en te accepteren de inhoud van dit document te aanvaarden door een selectievakje in het formulier aan te vinken. Het accepteren van de Algemene Voorwaarden is vereist voor het uitvoeren van de bestelling. Wij delen u mede dat het sluiten van de verkoopovereenkomst via internet en het aanvaarden van de algemene voorwaarden een betalingsverplichting inhoudt voor de bestelde goederen.
                                       3. Databeheerder gebruikt de juiste technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen die geschikt zijn voor de bedreigingen en de categorieën van gegevens die worden beschermd. Bovenal beschermt Data Administrator gegevens tegen het delen, verwijderen, verwerken, verliezen, wijzigen, beschadigen of breken door onbevoegden. Een gedetailleerde omvang van de bescherming is geregeld in overeenstemming met de vereisten van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens (veiligheidsbeleid, voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens, instructies voor het beheer van IT-systemen).
                                       4. Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, heeft het recht op:

                                       1. toezien op en controleren van de verwerking van persoonsgegevens, waarvoor de verkoper gegevens heeft verzameld van klanten van bovengenoemde winkel;
                                       2. verkrijg gedetailleerde informatie of een dergelijke gegevensverzameling bestaat en door de verkoper wordt bijgehouden;
                                       3. de gegevensbeheerder, zijn adres, zetel, naam, en, als de beheerder een natuurlijke persoon is, zijn voor- en achternaam, alsmede zijn adres van verblijf te bepalen;
                                       4. informatie verkrijgen over het doel, de omvang, de methode en het tijdstip van de verwerking van gegevens die in een dergelijke verzameling zijn opgenomen;
                                       5. verkrijg informatie in een algemeen begrepen vorm over de inhoud van dergelijke gegevens;
                                       6. de bron van gegevens over een dergelijk persoon achterhalen, tenzij de gegevensbeheerder verplicht is deze geheim te houden als vertrouwelijke informatie of beroepsgeheim;
                                       7. verzoek dat persoonsgegevens worden aangevuld, bijgewerkt, gecorrigeerd, tijdelijk opgeschort of verwijderd indien zij onvolledig, verouderd of onwaar zijn, of zijn verzameld op een wijze die in strijd is met de wet, of indien zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

                                       1. Uit hoofde van punt 6 heeft de klant het recht om de inhoud van de verwerkte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verzoeken om verwijdering ervan. De beheerder van de persoonsgegevens is verplicht de verwerking van de gegevens ter plaatse en onmiddellijk na melding van een dergelijk verzoek aan te vullen, bij te werken, te corrigeren, tijdelijk op te schorten of definitief stop te zetten, of de gegevens uit de verzameling te verwijderen, tenzij het verzoek betrekking heeft op persoonsgegevens die worden aangevuld, bijgewerkt of gecorrigeerd op de wijze die in afzonderlijke wettelijke bepalingen, waaronder de wet, is voorgeschreven.
                                       2. In het proces van het afronden van de bestelling, geeft de Klant zijn toestemming om persoonsgegevens te laten verzamelen en verwerken door de Verkoper, zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 29 augustus 1997 (Staatsblad 2014. 1182 geconsolideerde tekst). Gegevens kunnen alleen aan een andere entiteit worden verstrekt in een situatie die door de wet wordt vereist of die noodzakelijk is voor de uitvoering van de geplaatste bestelling.
                                       3. De Klant kan toestemming geven voor het ontvangen van elektronische marketing en commerciële informatie van de Verkoper, door zich aan te melden voor de NIEUWSBRIEF.
                                       4. De Klant die gebruik maakt van de diensten van de Verkoper via de Online Shop is verplicht deze Algemene Voorwaarden na te leven voor zover dit noodzakelijk is om de geplaatste bestelling uit te voeren en niet in strijd is met de toepasselijke wetgeving en de regels van sociaal gedrag.
                                       5. De verkoper van de online shop verklaart dat de in de online shop van de verkoper beschikbare en verkochte goederen nieuw, bruikbaar, veilig en vrij van fysieke of wettelijke gebreken zijn. De eigenschappen van de Goederen komen volledig overeen met die welke op de website van de Online Shop worden gepresenteerd en beschreven.
                                       6. De Verkoper voert de bestellingen uit op het grondgebied van Polen en de bestellingen die door de Consumenten in Europa worden geplaatst en ook, na voorafgaande vaststelling van de leveringsvoorwaarden, in andere landen.
                                       7. Alle goederen die in de Online Shop te koop worden aangeboden, zijn wettelijk op de Poolse markt geïntroduceerd, op een wijze die in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen. Informatie over de Goederen op de website van de Online Shop zijn een uitnodiging tot het sluiten van een overeenkomst zoals bedoeld in art. 71 van de wet van het Burgerlijk Wetboek van 23 april 1964.
                                       8. De prijzen van de producten/goederen/diensten worden op de website van de online shop in euro's weergegeven als brutoprijzen, inclusief BTW, douanerechten en andere wettelijk voorgeschreven elementen.
                                       9. CAUTION: De prijzen die op de website van de Online Shop worden vermeld, zijn exclusief de verzendkosten, die worden toegevoegd wanneer de Klant de wijze van levering van de bestelde Goederen kiest.

                                       §3 Voorwaarden voor het verlenen van diensten

                                       1. Deze Online Shop biedt elektronische diensten aan, en de voorwaarde voor het sluiten van de overeenkomst is, in de eerste plaats, het invullen van het online bestelformulier om de verkoopovereenkomst te sluiten. Het sluiten van de overeenkomst geschiedt op vrijwillige basis.
                                       2. Een dienstverleningsovereenkomst wordt elektronisch gesloten door de Klant van de online Shop in staat te stellen het bestelformulier in te vullen, de overeenkomst wordt gesloten voor de tijd bepaald op het moment dat de Klant begint met het invullen van het formulier, en wordt beëindigd op het moment dat de Klant stopt met het invullen van het formulier of op het moment dat de Klant een ingevuld formulier bij de Verkoper indient. Het proces van het invullen van het bestelformulier is zo georganiseerd dat elke Klant het formulier kan lezen alvorens een beslissing te nemen over het sluiten van de overeenkomst of het wijzigen ervan.
                                       3. De in punt 1 genoemde dienst wordt gratis verleend, maar er kan toegang tot internet voor nodig zijn.
                                       4. Elektronische bestellingen kunnen 24 uur per dag en 7 dagen per week worden geplaatst.
                                       5. Als de klant een aankoop afrondt, vinkt hij het juiste bestelvakje aan met de volgende optie "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez sklep moich danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia" ("Ik geef de winkel toestemming om mijn persoonsgegevens die in het bestelformulier zijn opgenomen te verwerken voor de doeleinden en binnen de reikwijdte die nodig zijn om de bestelling uit te voeren"), wat noodzakelijk is om de overeenkomst te sluiten. Het verstrekken van persoonsgegevens is noodzakelijk om een bestelling te kunnen plaatsen en het niet verstrekken van persoonsgegevens staat gelijk aan het afzien van het sluiten van de overeenkomst.
                                       6. Op grond van art. 8, lid 2, van de GDPR neemt de beheerder, rekening houdend met de beschikbare technologie, redelijke maatregelen om na te gaan of een persoon die het ouderlijk gezag uitoefent of de zorg heeft voor een kind (jonger dan 13 jaar), toestemming heeft gegeven of deze heeft goedgekeurd.
                                       7. De kosten voor de klant in verband met de toegang tot internet en gegevensoverdracht worden uitsluitend door de klant gemaakt overeenkomstig de prijslijst van de serviceprovider van de klant, met wie de klant een contract voor de levering van internetdiensten heeft gesloten.

                                       §4 Overeenkomstvoorwaarden

                                       1. Om een Verkoopovereenkomst te sluiten die geldig en bindend is voor de partijen, beslist de Klant, in overeenstemming met het gepresenteerde aanbod van de Online Shop, over de hoeveelheid Goederen die hij van plan is te kopen en, indien mogelijk, specificeert hij de kenmerken van het bestelde Product en de specificatie ervan. Bij het selecteren van Goederen vult de Klant een Internetbestelformulier in en verstrekt daarin alle gegevens die nodig zijn om de bestelling door de Verkoper uit te voeren, zoals de hoeveelheid, het leveringsadres en de betalingswijze, op basis van berichten die aan de Klant worden getoond en informatie die op de website beschikbaar is en in deze Voorwaarden is opgenomen.
                                       2. Het registreren van een klantaccount in de onlinewinkel is vrijwillig en kosteloos.
                                       3. Indien de Verkoper de mogelijkheid biedt om Goederen te bestellen met zodanige kenmerken dat deze op individueel verzoek van de Klant op maat worden gemaakt, stuurt de Klant een online bestelformulier met de informatie die nodig is om de Goederen te maken, d.w.z. d.w.z. de tekst, afbeeldingen, afmetingen, enz. in overeenstemming met de technische specificatie in de beschrijving van de Goederen, of kiest hij een geschikte specificatie uit de varianten van mogelijke configuraties van Goederen die bij de Verkoper beschikbaar zijn.
                                       4. Onmiddellijk na ontvangst van de bestelling stuurt de Verkoper de Klant, op het e-mailadres dat hij bij het plaatsen van de bestelling heeft opgegeven, elektronisch een verklaring ter bevestiging van de bestelling, die tegelijkertijd ook een aanvaarding van de bestelling is. Op het moment van ontvangst van het bericht door de Klant is de verkoopovereenkomst gesloten.
                                       5. Een bericht met het overzicht en de bevestiging van de bestelling bevat alle eerder overeengekomen voorwaarden van de verkoopovereenkomst, met name de hoeveelheid en het type van de bestelde Goederen, hun specificatie in het geval van bestelling van Goederen met individueel door de Klant van de Online Shop gekozen eigenschappen, het totaal te betalen bedrag (uitgedrukt in Poolse zloty's) met de verzendkosten en het bedrag van de toegekende kortingen (indien van toepassing).
                                       6. Als de klant meerdere kortingen uit verschillende bronnen/speciale prijsaanbiedingen wil gebruiken, kunnen deze alleen worden gecombineerd als dit uitdrukkelijk in de kortingsvoorwaarden wordt vermeld. Als er geen informatie is over de manier waarop verschillende kortingen/speciale prijsaanbiedingen kunnen worden gecombineerd, kan er slechts één korting/speciale prijsaanbieding gelden voor één aankoop.

                                       §5 Uitvoering van orders

                                       1. De Verkoper voert Klantorders eerlijk uit in de volgorde waarin ze worden ontvangen, aangezien elke order belangrijk is en we deze als een prioriteit behandelen!
                                       2. De uitvoeringstermijn van een bestelling voor een individuele klant bedraagt 1 tot 5 werkdagen, gerekend vanaf de dag van verzending van de bestelling door de klant. In het geval van producten die zijn gemarkeerd als beschikbaar op verzoek, wordt de levertijd op de productpagina vermeld. De uitvoeringstijd van de bestelling omvat voornamelijk de tijd die nodig is om de bestelling voor te bereiden (orderverzameling en -verpakking, verzending van het pakket aan de koerier en, in bepaalde gevallen, vervaardiging van Goederen). De uitvoeringstermijn van de bestelling is afhankelijk van de leveringswijze, die kan veranderen afhankelijk van het door de Klant aangegeven vervoermiddel.
                                       3. In geval van bijzondere omstandigheden of de onmogelijkheid om de bestelling binnen de in punt 2 genoemde termijn uit te voeren, zal de Verkoper onmiddellijk contact opnemen met de Klant om tot overeenstemming te komen over verdere acties die moeten worden ondernomen om een andere uitvoeringstermijn voor de bestelling vast te stellen of om de leveringsmethode te wijzigen.

                                       §6 Levering

                                       1. De goederen worden geleverd via de exploitant van Poczta Polska of een koeriersbedrijf (GLS) of op een andere door de partijen aanvaarde wijze die geen buitensporige of ongerechtvaardigde kosten voor de Verkoper en de Klant met zich meebrengt.
                                       2. De bestelde Goederen worden geleverd zoals door de Klant geselecteerd, ofwel rechtstreeks op het adres van de Klant dat in het onlineformulier van de geplaatste bestelling is opgegeven en door de Klant als verzendadres is bevestigd, ofwel ze kunnen persoonlijk worden afgehaald op het punt van persoonlijke afhaling, op het adres dat bij het plaatsen van de bestelling is opgegeven.
                                       3. De goederen worden altijd op een aan hun eigenschappen aangepaste wijze verpakt, zodat beschadiging, verlies of vernietiging tijdens het vervoer wordt voorkomen.
                                       4. De klant wordt voortdurend op de hoogte gehouden van de verzendkosten - deze worden vermeld wanneer de klant het online bestelformulier invult. Het bedrag van de verzendkosten hangt af van het land waarnaar de bestelling moet worden verzonden, de hoeveelheid bestelde goederen, het gewicht ervan en de verzendmethode van het pakket.

                                       §7 Betalingsmethoden

                                       1. De Verkoper staat de Klant toe de bestelde Goederen te betalen in de vorm van een voorafbetaling op de bankrekening van het volgende nummer:

                                       Aparts Groep Spółka Komandytowa

                                       PL68 1090 2590 0000 0001 4357 4778 EUR
                                       1. Elektronische betaling met een kredietkaart (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) of door overschrijving binnen elektronisch bankieren, via een online betaaldienst PayU, PayPal, Przelewy24.
                                       2. Betaling in contanten bij afhaling van bestelde goederen (remboursement) de Klant betaalt aan de koerier terwijl hij de bestelde Goederen via een koeriersbedrijf op het door de Klant in de bestelling aangegeven adres ontvangt.
                                       3. De Verkoper documenteert de verkoop van Goederen in overeenstemming met het verzoek van de Klant - met een ontvangstbewijs of een BTW-factuur. Het aankoopbewijs in de vorm van een ontvangstbewijs of een BTW-factuur wordt aan de Klant geleverd samen met de bestelde Goederen. De Verkoper kan BTW-facturen uitreiken voor alle in de Online Winkel bestelde Goederen.

                                       §8 Garantie

                                       1. De levering van goederen die binnen de garantie vallen, geschiedt op kosten van de verkoper.
                                       2. De Verkoper is aansprakelijk op basis van garantie indien het gebrek wordt geconstateerd eerder dan twee jaar na de dag van vrijgave van de Goederen aan de Consument. De Verkoper is aansprakelijk jegens de Consument indien de consumptiegoederen op het moment van afgifte niet in overeenstemming waren met de overeenkomst of fysieke of juridische gebreken vertoonden. De Verkoper is verantwoordelijk voor de niet-conformiteit van de consumptiegoederen met de overeenkomst indien een dergelijke niet-conformiteit wordt vastgesteld op een eerder tijdstip dan twee jaar na de vrijgave van deze goederen aan de Koper. In geval van vervanging van de Goederen wordt deze termijn echter opnieuw geteld. Een fysiek gebrek betekent dat het verkochte artikel niet aan de overeenkomst voldoet. Een verkocht voorwerp is met name niet in overeenstemming met de overeenkomst als:

                                       1. het product mist eigenschappen die een product van dit type voor het in de overeenkomst gespecificeerde doel of als gevolg van omstandigheden of het beoogde gebruik zou moeten hebben;
                                       2. het product mist eigenschappen waarvan het bestaan door de verkoper is gegarandeerd, ook door het tonen van een monster of een model;
                                       3. het kan niet worden gebruikt voor de doeleinden waarvan de koper de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst in kennis heeft gesteld, en de verkoper heeft geen voorbehoud gemaakt ten aanzien van een dergelijk voorgenomen gebruik van het artikel;
                                       4. het werd onvolledig aan de koper verstrekt.

                                       1. Gedefecten van Goederen dienen te worden gemeld door de informatie elektronisch naar het e-mailadres van de Verkoper te sturen, of schriftelijk naar het postadres van de Verkoper (zie §1 punt 3:  Het adres van de verkoper). Als de consument moeilijkheden ondervindt en niet weet hoe hij het verslag over gebreken van goederen moet opstellen, kan een dergelijk verslag bijvoorbeeld worden toegestuurd in het formulier dat als bijlage nr. 2 bij deze Algemene Voorwaarden is gevoegd; dit dient alleen om de klachtenprocedure te stroomlijnen, het betekent niet dat het een verplicht model is dat moet worden gebruikt voor het welslagen van een klacht.
                                       2. Indien het voor de juiste beoordeling van fysieke gebreken van Goederen noodzakelijk is, moeten Goederen op verzoek van de Verkoper en na de eerste afspraken met de Verkoper op de vestigingsplaats van de Verkoper worden afgeleverd (zie §1 punt 3:  "Adres van de Verkoper"), alleen als de eigenschappen van het product dit toestaan.
                                       3. De Verkoper reageert onmiddellijk op de melding van de Consument, echter niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de dag van ontvangst van een dergelijke melding. Het niet behandelen van de melding binnen een bepaalde termijn staat gelijk aan het gegrond achten van de klacht en de aanvaarding ervan door de Verkoper.
                                       4. De Verkoper dekt de kosten van het ophalen van de Goederen, de levering, het verwijderen van het/de gebrek(en) en de vervanging van de Goederen door nieuwe.

                                       §9 Onttrekking

                                       1. In overeenstemming met de bepalingen van de wet, kan de Klant die een Consument is in de zin van art. 27 van de wet van 30 mei 2014 (Staatsblad van 2014, punt 827, zoals gewijzigd) over consumentenrechten, heeft het recht om zich zonder opgave van redenen terug te trekken uit de op afstand gesloten overeenkomst.
                                       2. Het recht om de overeenkomst te herroepen geldt binnen 14 kalenderdagen vanaf het moment dat de klant, die tegelijkertijd consument is, of een door deze klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eigendom van de goederen heeft verkregen.
                                       3. Wanneer de Klant die consument is zich uit de overeenkomst terugtrekt, wordt een dergelijke overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen en is de Consument van alle verplichtingen bevrijd. Al hetgeen partijen over en weer voor elkaar ter beschikking hebben gesteld, wordt ongewijzigd geretourneerd, tenzij de wijziging noodzakelijk was in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. De terugzending dient onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen plaats te vinden.
                                       4. De klant die consument is, kan de overeenkomst herroepen door een verklaring af te leggen met een online formulier dat bijlage nr. 1 bij deze voorwaarden, elektronisch of per post te verzenden naar het postadres van de Verkoper, zoals door de Klant gekozen. Aanhangsel nr. 1 kan enkel dienen als hulp bij de herroeping van de overeenkomst, en het is geen model dat noodzakelijk is om het recht op herroeping van de overeenkomst uit te oefenen. De Klant kan het gebruiken, maar het is niet noodzakelijk. Voor een geslaagde herroeping hoeft de Klant alleen de verklaring schriftelijk naar het adres van de verkoper te sturen.
                                       5. Om de in punt 2 vastgestelde termijn in acht te nemen, is het voldoende de verklaring van de Klant over de herroeping van de overeenkomst vóór het verstrijken van deze termijn te versturen.
                                       6. De Verkoper zal de Klant onmiddellijk bevestigen dat de verklaring van herroeping van de overeenkomst en de juiste informatie zijn ontvangen en zal de Klant informeren over de verdere te nemen maatregelen, met inbegrip van de wijze van terugzending van de Goederen, en zal, indien nodig, alle vragen beantwoorden.
                                       7. Binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag van ontvangst van de verklaring van de Klant inzake de herroeping van de overeenkomst, zal de Verkoper alle door de Klant gedane betalingen, met inbegrip van de kosten voor de levering van producten, onmiddellijk aan de Klant terugbetalen. De Verkoper zal alle betalingen retourneren met gebruikmaking van dezelfde betaalmethode als door de Klant is gebruikt, tenzij de Klant er uitdrukkelijk mee instemt dat betalingen worden geretourneerd met gebruikmaking van een andere betaalmethode die geen kosten met zich meebrengt.
                                       8. Indien de Verkoper zich er na ontvangst van de toestemming van de Klant niet toe verbindt de Goederen bij de Klant af te halen, kan de Verkoper afzien van terugbetaling van de ontvangen betalingen, met inbegrip van de kosten voor de levering van het product, tot het moment waarop de Goederen worden terugontvangen of de Klant het bewijs/bevestiging van de terugzending van de Goederen overlegt, al naar gelang wat zich het eerst voordoet.
                                       9. De Klant dient de producten onmiddellijk aan de Verkoper of aan een door de Verkoper gemachtigde persoon terug te zenden, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de Klant zich uit de overeenkomst heeft teruggetrokken, tenzij de Verkoper aanbiedt de Goederen zelf af te halen. Om de termijn in acht te nemen, volstaat het de Goederen vóór het verstrijken van de termijn terug te zenden.
                                       10. De Klant die een Consument is, draagt alleen de directe kosten voor het terugzenden van de Goederen.
                                       11. Een consument heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen, zonder dat hij de kosten hoeft te betalen, met uitzondering van de kosten die in art. 33, art. 34 van de consumentenwet.
                                       12. De goederen moeten worden afgeleverd op het adres van de verkoper (zie §1 punt 3. : "Adres van de verkoper").
                                       13. De consument is verantwoordelijk voor het verlagen van de waarde van producten die het resultaat zijn van het gebruik van deze producten op een wijze die die verder gaat dan handelingen die nodig zijn om het karakter, de kenmerken en de werking van Goederen te bepalen.  Dit betekent dat de Koper het recht heeft om de goederen te beoordelen en te controleren, maar alleen op een manier die mogelijk zou zijn in een fysieke winkel (controleren of het product compleet is en de technische parameters), aangezien de Consument de producten normaal gesproken niet kan gebruiken, anders kan de Consument in geval van herroeping van de overeenkomst extra kosten in rekening worden gebracht die verband houden met de vermindering van de waarde van het product.
                                       14. Het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken is niet van toepassing op de klant met betrekking tot overeenkomsten als bedoeld in art. 38 van de wet van 30 mei 2014 betreffende consumentenrechten, onder meer in de volgende situaties:

                                       1. met betrekking tot dienstverlening, indien de ondernemer de dienst volledig heeft verleend met uitdrukkelijke instemming van de consument, die voor de dienstverlening is medegedeeld dat de consument na de dienstverlening door de ondernemer het recht verliest om de overeenkomst te herroepen;
                                       2. waarbij de prijs of vergoeding afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich kunnen voordoen vóór het verstrijken van de termijn voor het opzeggen van de overeenkomst;
                                       3. waarbij het voorwerp van de bepaling een niet-gefabriceerd product is dat is vervaardigd overeenkomstig de specificatie van de consument of bedoeld is om aan zijn individuele behoeften te voldoen;
                                       4. waarbij het voorwerp van de voorziening een product is dat gemakkelijk breekt of binnen korte tijd kan worden gebruikt;
                                       5. waarbij het voorwerp van de bepaling een product is dat wordt geleverd in een verzegelde verpakking die om gezondheids- of hygiënische redenen niet kan worden teruggezonden na het openen van de verpakking, indien de verpakking werd geopend na de levering;
                                       6. waarin het voorwerp van de bepaling producten zijn die na hun levering door hun aard onlosmakelijk verbonden blijven met andere producten.

                                       §10 Klachtenafhandelingsprocedure

                                       1. Om op de juiste manier een klacht in te dienen, dient de klant zijn gegevens te verstrekken, zoals: voor- en achternaam of de bedrijfsnaam, het woonadres of het adres van de bedrijfszetel en het e-mailadres, het voorwerp van de klacht, indien mogelijk het bestelnummer, met vermelding van ook de periode waarop de klacht betrekking heeft en de omstandigheden die de klacht rechtvaardigen (met een beschrijving van waar de klacht over gaat), en eventueel de kenmerken die de bestelde Goederen missen en die ze volgens de bewering of de voorstelling van de Goederen door de Verkoper zouden moeten hebben.
                                       2. Indien de Klant een Consument is, kan hij verzoeken dat de Goederen worden vervangen door goederen zonder gebreken, in plaats van, zoals voorgesteld door de Verkoper, het gebrek te laten verwijderen, of verzoeken dat het gebrek wordt verwijderd, in plaats van de Goederen te laten vervangen, tenzij de door de Klant gekozen methode onmogelijk is of buitensporige kosten zou meebrengen in vergelijking met de door de Verkoper voorgestelde methode. De beoordeling van het buitensporige bedrag aan kosten omvat de waarde van een product zonder gebreken, het type en de betekenis van het geconstateerde gebrek, en ook de ongemakken die de Klant zou kunnen ondervinden in geval van de andere wijze van afhandeling.
                                       3. Tenzij afzonderlijke bepalingen anders bepalen, is de ondernemer verplicht om binnen 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van de klacht op de klacht van de consument te reageren.  Indien de ondernemer niet binnen de genoemde termijn op de klacht reageert, wordt de klacht als geaccepteerd beschouwd. De ondernemer verstrekt de consument schriftelijk of op een andere duurzame drager (bijv. USB-stick of CD/DVD, zijn reactie op de klacht. )" 
                                       4. Indien de klacht niet binnen de aangegeven termijn in behandeling wordt genomen, wordt deze geacht door de verkoper te zijn aanvaard. Indien de klacht niet binnen de gestelde termijn in behandeling wordt genomen, staat dit niet gelijk aan aanvaarding van de ingediende klacht.

                                       §11 aansprakelijkheid

                                       1. Door het plaatsen of delen van mogelijke inhoud, verspreidt de Klant vrijwillig dergelijke inhoud. De Verkoper is geen leverancier van inhoud en identificeert zich op geen enkele manier met dergelijke inhoud; de Verkoper is slechts een entiteit die tele-informatiebronnen aanbiedt. De Klant verklaart dat:

                                       1. hij is gemachtigd de inhoud van de door de auteur geplaatste economische rechten, industriële eigendomsrechten of naburige rechten te gebruiken en te delen;
                                       2. publiceren en delen van persoonsgegevens, afbeeldingen, informatie van andere personen dan de Klant in het kader van de dienstverlening geschiedde in overeenstemming met de wet en vrijwillig, met toestemming van de eigenaren van de inhoud waarop zij betrekking hebben;
                                       3. hij aanvaardt dat andere Klanten en Verkopers toegang hebben tot de door hen geplaatste informatie, gegevens, afbeeldingen en andere inhoud en staat de Verkoper toe dergelijke informatie, gegevens, afbeeldingen en inhoud kosteloos te gebruiken;
                                       4. geeft toestemming voor het maken van studies, wijzigingen en interpretaties van werken zoals bedoeld in de Copyright and Related Rights Act.

                                       1. De klant is niet gemachtigd om:

                                       1. publiceer persoonlijke gegevens van derden, verspreid iemands afbeelding zonder de vereiste toestemming of instemming van de derde partij waarop deze gegevens betrekking hebben
                                       2. advertenties en/of reclame-inhoud te plaatsen die niet in overeenstemming is met het doel van de activiteiten van de winkel.

                                       1. Het is de Klant verboden inhoud te plaatsen die met name het volgende kan bevatten:

                                       1. bedoeld om inbreuk te maken op de persoonlijke rechten van derden;
                                       2. te kwader trouw worden geplaatst of geacht worden te zijn geplaatst;
                                       3. inbreuk maken op rechten van derden, auteursrechten, naburige rechten, industriële eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen of rechten die onder de vertrouwelijkheidsclausule vallen, in het bijzonder die welke als geheim of topgeheim worden omschreven;
                                       4. worden gepost als beledigend of als een bedreiging gericht tegen andere mensen, uitspraken die algemeen als beledigend worden beschouwd, bijv. g. vulgarismen;
                                       5. de legitieme belangen van de Verkoper schaden;
                                       6. worden verzonden of geplaatst binnen de werking van de Online Winkel als ongevraagde commerciële informatie (spam);
                                       7. op enige andere wijze in strijd zijn met de goede zeden, geldende wetten, sociale en morele normen.

                                       1. Wanneer een derde partij, een bevoegde of een overheidsinstantie een kennisgeving ontvangt, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de door de Klant geplaatste inhoud te wijzigen of te verwijderen in de situatie waarin wordt beweerd dat deze inhoud een schending van deze Voorwaarden of de toepasselijke wettelijke bepalingen kan inhouden. De Verkoper controleert de geplaatste inhoud niet op permanente basis.
                                       2. De Klant dient bijzondere aandacht te besteden aan de volgende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden:

                                       1. § 2 punt 3, 8, 10 en 11
                                       2. § 3 punt 5 en 6
                                       3. § 4 punt 1
                                       4. § 7 punt 4
                                       5. § 8 punt 2, 3
                                       6. § 9 punt 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 en 13
                                       7. § 12 - de hele sectie

                                       1. De in punt 7 opgenomen en als bijzonder belangrijk aangeduide bepalingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bedoeld om de Klant in staat te stellen deze voorschriften duidelijk te begrijpen. De overige bepalingen van deze voorwaarden, die niet in punt 7 a) tot en met g) worden genoemd, worden in geen geval minder belangrijk geacht.

                                       § 12 Buitengerechtelijke methoden voor de behandeling van klachten en de behandeling van vorderingen

                                       1. Informatie over de buitengerechtelijke methoden voor de behandeling van klachten en het instellen van vorderingen, alsmede de beginselen voor de toegang tot deze procedures zijn beschikbaar in de zetels en op de internetsites van de districts- (stads-) consumentenverenigingen, sociale organisaties waarvan de statutaire taken de bescherming van de consument omvatten, de provinciale inspectiediensten van de handelsinspectie, en op de volgende adressen van het bureau voor mededinging en consumentenbescherming: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne. php
                                       2. De consument heeft onder meer de volgende mogelijkheden om gebruik te maken van buitengerechtelijke methoden voor de behandeling van klachten en de afhandeling van claims:
                                       3. zich tot de provinciale inspectiedienst voor de handel te wenden met het verzoek een bemiddelingsprocedure te beginnen om het geschil in der minne te schikken.
                                       4. aan een door de provinciale inspectiedienst voor de handelsinspectie waargenomen permanent arbitrage Consumentengerecht een verzoek richten tot beslechting van het uit de gesloten overeenkomst voortvloeiende geschil, adres: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
                                       5. om een beroep te doen op gratis juridische bijstand, bijv. van de Consumentenbond - hun website: www.federacjakonsumentow.org. pl
                                       6. Grensoverschrijdende geschillen kunnen worden beslecht met de hulp van het netwerk van Europese centra voor de consument. Adressen van deze instellingen zijn te vinden op de website van het Europees Consumentencentrum www.konsument.gov. pl
                                       7. Een Consument kan ook gebruik maken van het platform voor online geschillenbeslechting (ODR-platform), in overeenstemming met de verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) Nr. 524/2013 van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Verordening betreffende consumenten-ODR) beschikbaar op: http://ec.europa. eu/consumers/odr/ Het Europese ODR-platform is een gemeenschappelijk toegangspunt voor consumenten en ondernemers, dat de mogelijkheid biedt tot buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele aansprakelijkheid die voortvloeit uit een gesloten onlineverkoopovereenkomst:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home. show&lng=PL
                                       8. Het gebruik van buitengerechtelijke methoden voor de behandeling van klachten en het instellen van vorderingen is vrijwillig; het kan alleen plaatsvinden wanneer beide partijen bij het geschil (de Verkoper en de Koper) het eens zijn over het gebruik van dergelijke methoden.

                                       § 13 PROVISIES OVER ONDERNEMERS

                                          1. De voorschriften en bepalingen in deze afdeling 13 zijn van toepassing exclusief voor klanten en gebruikers van diensten die geen consumenten zijn.
                                          2. De Verkoper behoudt zich het recht voor om zich binnen 14 kalenderdagen na de dag van het sluiten van de overeenkomst terug te trekken uit de overeenkomst die is gesloten met de Klant die geen consument is. De terugtrekking uit de verkoopovereenkomst kan zonder opgave van redenen geschieden en leidt niet tot enige aanspraak van de Klant die geen consument is jegens de verkoper.
                                          3. In het geval van klanten die geen gebruikers van de dienst zijn en tegelijkertijd geen consumenten zijn, kan de dienstverlener de overeenkomst voor elektronische dienstverlening met onmiddellijke ingang opzeggen, zelfs zonder opgaaf van redenen, op voorwaarde dat de dienstverlener een passende verklaring aan de klant heeft gestuurd.
                                          4. De Verkoper heeft het recht de beschikbare betaalwijzen te beperken tot meerdere of slechts één ervan, van toepassing op specifieke of alle goederen. De Verkoper kan een gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling eisen, ongeacht de gekozen betalingswijze en het feit van het sluiten van een verkoopovereenkomst.
                                          5. Het risico van onopzettelijk verlies of beschadiging van het product gaat op de koper over op het moment dat de verkoper het bestelde product aan de koerierdienst overhandigt. Op het moment van overdracht van het bestelde product aan de koerier, verwerft de klant die geen consument is ook alle voordelen en lasten met betrekking tot het product. In een dergelijk geval is de Verkoper niet aansprakelijk voor enig verlies, gebrek of schade vanaf het moment van inontvangstneming van het product door de koerier tot het moment van overdracht van het product aan de Klant.
                                          6. De Klant die geen consument is, is verplicht het pakket te onderzoeken op het tijdstip en op de wijze die voor dit soort pakketten zijn toegestaan. Indien de klant verlies of schade aan het product constateert die tijdens het transport is ontstaan, is hij verplicht alle handelingen te verrichten die nodig en noodzakelijk zijn om de verantwoordelijkheid van de koerier vast te stellen.
                                          7. De verkoper deelt mee dat, overeenkomstig art. 558 § 1 van het Burgerlijk Wetboek, de garantieaansprakelijkheid voor het product die geldt voor de Klant die geen consument is, uitgesloten is.
                                          8. De aansprakelijkheid van de Verkoper is binnen één claim, en voor alle claims in totaal, beperkt tot het betaalde bedrag. De Verkoper is alleen aansprakelijk voor typische schade die te voorzien is op het moment van het sluiten van de overeenkomst, en is niet aansprakelijk voor gederfde voordelen.
                                          9. Alle geschillen tussen de online winkel en de Klant die geen consument is, zullen worden beslecht door een rechtbank die van toepassing is op de vestigingsplaats van de verkoper.

                                       §14 Slotbepalingen

                                       1. De Online Shop respecteert alle rechten van de Klant die zijn vastgelegd in de geldende wettelijke bepalingen.
                                       2. Indien de toepasselijke wetgeving voorschriften bevat die gunstiger zijn voor de Klanten dan de voorschriften die in deze Voorwaarden zijn opgenomen, worden de toepasselijke bepalingen van de Voorwaarden rechtstreeks vervangen door specifieke normen van de toepasselijke wetgeving en zijn deze tegelijkertijd bindend voor de Online Shop.
                                       3. Alle op de website van de Online Shop geplaatste inhoud (met inbegrip van alle afbeeldingen, teksten, paginaopmaak en logotypes) maakt gebruik van de bescherming bedoeld voor auteursrechten en is het exclusieve eigendom van de Verkoper. Het gebruik van deze inhoud zonder schriftelijke toestemming van de Verkoper zal leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.
                                       4. De eigenaar van de winkel, als beheerder van de persoonsgegevens, deelt u het volgende mee:

                                       • het verstrekken van persoonlijke gegevens is altijd vrijwillig, maar noodzakelijk om de opdracht uit te voeren;
                                       • een persoon die zijn persoonsgegevens verstrekt, heeft een onbeperkt recht op toegang tot al zijn gegevens en op correctie ervan, verwijdering ervan (het recht om te worden vergeten), beperking van de manier waarop gegevens worden verwerkt, het recht om gegevens over te dragen, het recht om op elk moment zijn toestemming te onthouden zonder dat dit gevolgen heeft voor de naleving van de verwerkingswetgeving; gegevens kunnen echter worden gedeeld met de bevoegde overheidsinstanties in een situatie waarin een passende regelgeving dit vereist.
                                       • De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens wordt gevormd door art. 6, lid 1, onder a), en de inhoud van de algemene verordening inzake gegevensbescherming;
                                       • persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt gedurende de periode die nodig is om de orderverwerking en -uitvoering te voltooien, maar niet langer dan 3 jaar (2 jaar is een klachtperiode, en 1 jaar voor andere mogelijke claims en speciale situaties)
                                       • een persoon die zijn persoonsgegevens deelt, heeft het recht een klacht in te dienen bij GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, de inspecteur-generaal voor de bescherming van persoonsgegevens) wanneer zij besluiten dat de verwerking van persoonsgegevens in verband met de uitvoering van de opdracht in strijd is met de bepalingen van de algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens van 27 april 2016 r. ;"

                                       1. In het kader van de verwerking van persoonsgegevens van deze winkel heeft de Europese Commissie met haar besluiten geen passend beschermingsniveau goedgekeurd, maar de gegevens zullen naar behoren worden beveiligd met IT/juridische maatregelen en oplossingen.
                                       2. Uw gegevens zullen op geautomatiseerde wijze worden verwerkt, ook in de vorm van profilering.
                                       3. Voor de overige aangelegenheden die niet geregeld worden door de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, gelden de toepasselijke bepalingen van de Poolse wet:

                                       1. Wet van 2 maart 2000 betreffende de bescherming van bepaalde consumentenrechten en de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een gevaarlijk product (Staatsblad 2000 nr. 22, punt 271, zoals gewijzigd).
                                       2. Wet van 27 juli 2002 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de verkoop aan consumenten en tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek (Staatsblad 2002 nr. 141, punt 1176, zoals gewijzigd);
                                       3. Wet van 23 april 1964 inzake het burgerlijk wetboek (Staatsblad 1964 nr. 16 item 93, zoals gewijzigd);
                                       4. Wet van 29 augustus 1997 inzake de bescherming van persoonsgegevens (Staatsblad 2002 No. 101 item 926, zoals gewijzigd);
                                       5. Wet van 18 juli 2002 betreffende elektronische dienstverlening (Staatsblad 2013, item 1422);
                                       6. Wet van 30 juni 2000 inzake de industriële eigendom (Staatsblad 2001 nr. 49 item 508, zoals gewijzigd);
                                       7. Wet van 4 februari 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (Staatsblad 2006 nr. 90 item 631, zoals gewijzigd),
                                       8. Wet van 30 mei 2014 betreffende consumentenrechten (Staatsblad 2014, item 827)

                                       1. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn bindend voor de Klanten indien aan de vereisten vermeld in art. 384 van het Burgerlijk Wetboek is voldaan (d.w.z. dat de Klant naar behoren is geïnformeerd over de wijzigingen).
                                       2. De Verkoper behoudt zich het recht voor om om belangrijke redenen wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen, te weten:

                                       1. Wijziging in de wettelijke bepalingen;
                                       2. wijziging in de betalingswijzen en leveringen;
                                       3. verandering in de wisselkoers;
                                       4. verandering in de wijze waarop elektronische diensten en leveringen worden verricht, afhankelijk van de voorwaarden en bepalingen,
                                       5. wijziging in de gegevens van de verkoper, met inbegrip van het e-mailadres en het telefoonnummer.

                                       1. Veranderingen in de voorwaarden hebben geen invloed op de reeds geplaatste en uitgevoerde bestellingen; in hun geval zullen de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van het plaatsen van de bestelling van toepassing zijn. De Verkoper zal de voorgenomen wijziging ten minste 30 dagen eerder op de website van de winkel bekendmaken. Indien de gewijzigde voorwaarden niet worden aanvaard, kunnen gebruikers van de dienst de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen binnen 30 dagen na ontvangst van het bericht.
                                       2. Geschillen die voortvloeien uit dienstverlening op basis van deze voorwaarden zullen worden beslecht door een Gemeenschappelijke Rechtbank, geselecteerd door de klant die tevens consument is, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de Poolse wet.
                                       3. Bijlagen bij de Algemene Voorwaarden vormen een integraal onderdeel van het document.
                                       4. De verkoopovereenkomst is opgesteld in het Pools en de inhoud ervan is in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.
                                       5. De klanten van bovengenoemde winkel kunnen te allen tijde via een link op de website van de hoofddienst toegang krijgen tot deze Algemene Voorwaarden en dit document kiezen en afdrukken, maar commercieel gebruik wordt beschermd door de juridische dienst van LEGATO.
                                       6. De voorwaarden treden in werking op .........................

                                       Note over auteursrechten met betrekking tot de Verkoopvoorwaarden


                                       De eigenaar van alle materiële auteursrechten op het model van deze Algemene Voorwaarden is het advocatenkantoor LEGATO, dat deze winkel een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht heeft verleend om deze Algemene Verkoopvoorwaarden te gebruiken voor de doeleinden die verband houden met de eigen commerciële online-activiteit van de winkel, en verspreidt met zijn bescherming op het hierboven genoemde document voor de duur van de overeenkomst. Het is verboden om het model van deze Algemene Voorwaarden te kopiëren en te verspreiden zonder toestemming van het advocatenkantoor LEGATO en dergelijke acties kunnen worden onderworpen aan zowel civiele als strafrechtelijke aansprakelijkheid. Online verkopers kunnen meer te weten komen over de mogelijkheid om het model van deze Algemene Verkoopvoorwaarden te gebruiken op http://www.kancelaria-legato.pl/